www.klubasnegalia.org
Čia prašome įrašyti savo šūkį

Apie mus

Mes įkūrėme šią pelno nesiekiančią organizaciją, siekdami propaguoti savo veiklą ir skleisti informaciją apie ją visame pasaulyje. 

INFORMACIJA APIE KLUBĄ: Šilutės neįgaliųjų klubas „NEGALIA“ yra ne pelno sie-kianti organizacija, dirbanti su neįgaliaisiais žmonėmis, kuriems reikalinga tiek ma-terialinė, tiek finansinė parama ir pagalba. Dirbame negaudami jokio atlyginimo. Klu-bas užregistruotas teisine forma: Asociacija, Nr. 098593, Valstybės įmonės Regis-trų centre: Valstybės Registrų centro Klaipėdos filiale, įregistravimo data: 1999-10-20 d. Klubo „NEGALIA“ pavadinimas yra susijęs su neįgaliaisais žmonėmis, tad mūsų klubo tikslas surasti paramą ir pagalbą, kad padėtume neįgaliesiems žmonėms jų gyve-nime ir jo šeimoje aprūpindami juos reikalinga iš maisto ar vaistų produktais, nes sup-rantame jų skausmus, jų vargus ir mažas invalidumo pensijas. Kas yra Negalia? Negalia – tai susirgimas, sindromas, trauma, liga ar pakenkimas, kuris atima ar sumažina as-mens galimybes užsiimti kasdienine veikla ir jaustis pilnaverčiu visuomenės nariu.

Pagrindinė organizacijos veikla:

 Klubo tikslai ir uždaviniai:

1. Suburti neįgaliuosius bei jiems prijaučiančius asmenis bendrai veiklai.

2. Pagal išgales spręsti neįgaliųjų socialines ir buitines problemas.

3. Organizuoti įvairius renginius neįgaliesiems, sudaryti sąlygas jų saviraiškai.

4. Organizuoti šalpą ir savišalpą.

5. Bendrauti su panašiais klubais ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

PRIEDAS:

6. Įgyvendinti programas siekančiais užkirsti kelią neįgalumui – organizuoti vaistų programas, bei maisto programas – materialinę bei finansinę paramą ir pagalbą.

7. Vykdyti socialines programas ir projektus.

8. Padėti realizuoti žmonėms su negalia jų teisę mokytis, siekti norimos profesijos, užsiimti mėgstama veikla, ilsėtis, sportuoti, turėti šeimą, įsigyti draugų bendrauti.

Savo veikla padėti žmonėms su negalia suprasti ir pilnai naudotis jiems priklausan-čiomis teisėmis, laisvėmis. Bei galimybėmis spręsti jiems aktualius  klausimus.

Įkūrimo data:    1999-10-20 d.;        Registracijos klubo pažymėjimo Nr. 098593

Narystė

Nors mūsų nariai yra labai skirtingi, tačiau juos jungia bendras tikslas. Susipažinkite su mumis mūsų galerijoje ir prisijunkite prie mūsų komandos!